Czech English
Sdružení Práh
toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist toplist Chat Chat evim şahane evim şahane evim şahane

Sociální rehabilitace

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/

Poslání:

Posláním služby Sociální rehabilitace sdružení Práh je podporovat lidi s psychotickým onemocněním z Jihomoravského kraje, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byli samostatní v prostředí, které si sami vybrali k životu.

Cíle:

 • Cílem služby je uživatel, který je samostatný v oblasti péče o sebe, bydlení, práce, vzdělávání,  sociálních vztahů, volného času a zdraví podle svých možností a schopností.
 • Cílem služby je uživatel, který má navázané a upevněné sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce, apod.
 • Cílem služby je uživatel, který má odpovídající pracovní uplatnění vzhledem ke svým možnostem a dovednostem.
 • Cílem služby je uživatel, který umí smysluplně využívat svůj volný čas.
 • Cílem služby je uživatel se stabilizovaným zdravotním stavem, který je v rámci svých možností a schopností zařazen do společnosti.

Cílová skupina:

Lidé dlouhodobě duševně nemocní s psychotickými a afektivními poruchami z Jihomoravského kraje, jsou starší 15 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, a mají stabilizovaný zdravotní stav.
Nepříznivou sociální situací rozumíme situaci, kdy klient v důsledku své nemoci sám nezvládá řešení úkonů či problémů v oblastech:

 • sociálních vztahů (ztráta přátel či partnera, nepochopení příbuzných)
 • volného času (uživatel si nedokáže najít smysluplné využití volného času)
 • bydlení (uživatel neumí vykonávat běžné úkony v domácnosti, ztráta bydlení)
 • práce (ztráta či problémy při hledání práce)
 • učení (nedokončení studia)
 • zdraví (uživatel nebere léky, nenavštěvuje lékaře)
 • péči o sebe (neupravený zevnějšek, obezita)
 • smyslu a významu života (uživatel si není vědom, pro co žije)

Podmínky přijetí do služby Sociální rehabilitace:

 • Dlouhodobé duševní onemocnění s psychotickými nebo afektivními poruchami (všechny diagnózy spektra F 20 – F 29 a F 30 – F 39 tzn. schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, manická fáze, bipolární afektivní porucha, depresivní fáze, periodická depresivní porucha a jiné)
 • Věk 15+
 • U zájemců se závislostí na návykových látkách je nutné do tří měsíců zahájit spolupráci s adiktologickou službou na plánu na zbavení závislosti
 • Bydliště v Jihomoravském kraji

Službu nelze poskytnout:

 • Lidem, kteří nemají výše uvedenou diagnózu (nepřijímáme lidi se střední a těžkou mentální retardací, u lidí s tělesným či smyslovým postižením můžeme spolupráci zvážit při spolupráci s další doprovodnou službou)
 • Lidem s ochranou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou)
 • Lidem s ústavní psychiatrickou léčbou (pro oblast práce)
 • Lidem v akutní fázi nemoci
 • Lidem s agresivním chováním (diagnostikovaným lékařem)
 • Lidem, kteří neposkytli souhlas ke zkontaktování ambulantního nebo ošetřujícího psychiatra

Zásady, na jejichž základě je služba poskytována:

 • Rovnoprávný a přátelský přístup – Ke všem zájemcům/uživatelům se chováme stejně bez rozdílu rasy, pohlaví, věku, zdravotního stavu. Nevyvyšujeme se, vystupujeme v roli partnera. Zohledňujeme přání uživatele a respektujeme jeho svobodnou vůli a názor
 • Individuální přístup – U každého zájemce/uživatele respektujeme jeho individualitu, tedy osobnost např. přizpůsobení našeho slovního projevu uživateli. Jiný je u mladého člověka, jiný u člověka středního věku, zohlednění klientova zdravotního stavu, prostředí, ze kterého přichází; individuální přístup vychází také ze samotné metody Psychosociální rehabilitace a tím tedy z individuálního plánování pro každého uživatele podle jeho přání.
 • Anonymita – Zachováváme důvěrnost informací a chráníme osobní údaje klienta. Informace o klientech naší služby nepředáváme druhým osobám ani organizacím. Informace lze předat pouze se svolením klienta. Po ukončení spolupráce jsou veškeré dokumenty archivovány dle Směrnice č. 4/05 – Uchování dokumentů.
 • Profesionální přístup – Pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci k výkonu sociálního pracovníka. Pracovníci si rozšiřují vzdělání a profesně se dále rozvíjí prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, atd. Nově nabyté dovednosti pracovníci aplikují při poskytování služby s cílem neustálého zkvalitňování poskytované služby.

Činnosti služby sociální rehabilitace:

K naplňování činností dochází prostřednictvím rehabilitačních plánů. Každý klient má své potřeby a oblast, na kterou se chce zaměřit a zlepšit. Ve zvolené oblasti poté dochází k praktickým nácvikům. Praktické nácviky probíhají krok po kroku. Nejdříve společně s pracovníkem, poté si tyto kroky zkouší sám klient. Společně situaci hodnotí, jak se v ní klient cítí (např. oslovování prodavače), jak se mu daří plán plnit atd.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 • nácvik zvládání domácích prací – úklid, praní, žehlení, vaření, nákup
 • nácvik obsluhy mobilního telefonu – psaní a posílání sms, telefonování
 • nácvik práce s PC, internetem na uživatelské úrovni
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace (například orientace při pohybu ve městě – nácvik jízdy k lékaři, na volnočasovou aktivitu)
 • podpora v oblasti mezilidských vztahů
 • pomoc s finančními problémy – orientace ve finanční situaci (dluhy, nárok na dávky nebo příspěvky), sestavení finančního plánu
 • podpora v oblasti péče o sebe a zdravý životní styl (např. pomoc při nakupování oblečení, snižování nadváhy, péče o svůj vzhled)
 • pomoc při předcházení krize (tvorba protikrizového plánu, zvládání stresových situací)
 • pomoc s hledáním místa v pracovní nabídce, podpora při hledání zaměstnání (pomoc se sepsáním životopisu, průvodního dopisu, nácvik pracovního pohovoru)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení na jednání na úřadech; k lékaři – uživatele v případě potřeby doprovázíme na jednání na úřadech, kde jsme připraveni hájit jeho práva (exekuce, sociální odbor apod.)
 • podpora při představení vlastní umělecké tvorby (uspořádání výstavy, přednášky, vystoupení)
 • pomoc s hledáním partnera/partnerky, kamaráda/kamarádky, pomoc se sestavením inzerátu
 • nácvik modelových společenských situací (například seznámení) jak ve Sdružení během schůzky, tak při komunikaci v konkrétních situacích
 • nácvik jízdy hromadnou dopravou v Brně – nejdříve společně, postupně klient cestuje sám, následuje společné hodnocení, jak se klientovi cestování daří

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pravidelné setkávání – tzv. Čaje o třetí (předávání informací uživatelům)
 • hledání náplně volného času, uspořádání volného času
 • společné vyhledání kroužků mimo Práh
 • podpora při dokončení a rozšíření vzdělání
 • pomoc s porozuměním své nemoci a získání dalších informací
 • činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích (paměť, vnímání, představivost) schopností

Pomoc při uplatňovaní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • podpora při uplatňování svých práv (např. při reklamaci zboží) – nácvik asertivity, nácvik komunikace
 • předávání informací o možnostech uplatňovaní práva uživatele (např. informace o možnosti odvolání, zajištění konzultace v právní poradně, případně klienta do poradny doprovodíme a čekáme v pozadí, příště již jedná klient v poradně sám)
 • pomoc při řešení bytové situace – podpora při vyřízení žádosti o obecní byt, kontakt na ubytovny, hledání podnájmu
 • pomoc s vyřizováním různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady

Okamžitá kapacita služby je 9 uživatelů.

Služba Sociální rehabilitace je poskytována bezplatně.

Provozní doba Sociálního centra

pondělí – pátek 7:30 – 17:30
Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 10:00

V tuto dobu nás můžete navštívit bez předchozího objednání. Po předchozí domluvě nás můžete navštívit i mimo úřední hodiny.

Sociální centrum

Tým pracovníků

Mgr. Nadia El Sabbaghová
vedoucí Sociálního centra
tel.: 734 850 544
e-mail: nadia.elsabbaghova[zavinac]prah-brno.cz

Mgr. Miroslava Jelínková
v současné době na mateřské dovolené

Bc. Jana Wůdyová, DiS.

sociální pracovnice
tel.: 734 850 546
e-mail: jana.wudyova[zavinac]prah-brno.cz

Bc. Lucie Pospíšilová

sociální pracovnice
tel.: 734 850 545
e-mail: lucie.pospisilova[zavinac]prah-brno.cz

Ing. Václav Rolenec
peer konzultant
e-mail: vaclav.rolenec[zavinac]prah-brno.cz

Mgr. Barbora Plochová
case managerka
tel.: 721 411 661
e-mail: barbora.plochova[zavinac]prah-brno.cz

Mgr. Petra Stromská
case managerka
tel.: 730 894 538
e-mail: petra.stromska[zavinac]prah-brno.cz

Mgr. Jiří Šupa
sociální pracovník, vedoucí psychosociální rehabilitace
tel.: 539 051 121, 607 756 729
e-mail: jiri.supa[zavinac]prah-brno.cz